1 av 5 boligkjøpere er misfornøyd med boligkjøpet

innsikt

Gjennom undersøkelser om konflikter i det Norske boligmarkedet kan vi se at 1 av 5 boligkjøpere er misfornøyde med kjøpet. Av de misfornøyde boligkjøperne velger 35% å klage til megler eller forsikringsselskap og 50 % av de som klager får helt eller delvis medhold til klagen.

Hvorfor?

Det er flere grunner til at boligkjøperne er misfornøyde med kjøpet og at flere ender opp med å klage. Ikke bare faller misnøyen på boligens tekniske tilstand, men også på manglende kunnskap hos både kjøper og selger. Flere opplever feil i elektriske anlegg, byggefeil og feil i VVS-systemer som ikke har blitt gjort rede for, men ser vi på den største andelen av klagene faller den på manglende kunnskap om boligen. Boligkjøpere lever med troen om at de har mer rettigheter enn de egentlig har, og boligselgere har en tendens til å mene at boligkjøperne har færre rettigheter enn de egentlig har. Konflikten oppstår når majoriteten av boligkjøpere tror de kan klage på alle feil som selgeren burde vite om, men realiteten er at man bare kan klage på vesentlige feil og mangler. Når boligkjøperne da blir møtt med negativ respons oppstår konflikten.

Hvordan dempe konfliktnivået?

Gjennom undersøkelser viser det seg at potensielle boligkjøpere i for liten grad setter seg inn i og forstår boligens tekniske tilstand før de går på visning. Kun 1 av 2 boligkjøpere har har lest hele tilstandsrapporten før de legger inn bud på en bolig. Undersøkelsen viser at veldig mange ikke leser tilstandsrapporten i det hele tatt, eller bruker under 10 min på å undersøke den tekniske tilstanden til boligen de skal kjøpe.

Undersøkelsesplikt vs. Opplysningsplikt

Det er ikke bare er det kjøper sin plikt å undersøke boligen før kjøp, men også boligselgeren. Undersøkelsesplikten ligger hos boligkjøper og er en plikt der du som boligkjøper står i ansvar for å se åpenbare elementer som ikke stemmer med boligen. Dette er elementer som eksempelvis oversvømmelse i kjelleren, der boligkjøperen er nødt til å undersøke problemet nærmere og finne en løsning. Skjer ikke dette vil boligkjøper sitte med ansvaret selv. Opplysningsplikten ligger derimot hos boligselgeren og går i mange tilfeller foran kjøperens undersøkelsesplikt ettersom selger har en bedre forutsetning til å avdekke feil og mangler med boligen. Selgeren opplysningsplikt dekker derimot ikke ovenfornevnte hendelser da dette er elementer boligkjøper burde se selv. Selgeren hovedansvar ligger dermed på mangler og feil ved boligen som har en innvirkning på boligens pris.

Målet er tilstandsrapporter som er forbrukervennlig

Tilstandsrapporten er ofte omfattende med mange fagutrykk som kan være vanskelig å forstå. Dette kan være en av årsakene til at ikke alle boligkjøpere leser den nøye nok og opplever misnøye etter kjøpet. Misnøyen oppstår ofte når boligkjøper opplever feil ved boligen og tilleggskostnader oppstår. En god tilstandsrapport som er forbrukervennlig og tydelig for boligkjøper vil potensielt kunne redusere konfliktnivået i det Norske boligmarkedet.

Sitter begge parter med rikelig kunnskap om boligen vil konfliktnivået senkes ettersom store deler av konfliktene oppstår i uenighet mellom boligkjøper og boligselger.

Her kan du se eksempel på en smart boliganalyse som er en brukervennlig fremstilling av tilstandsrapporten på en bolig - søk blant tusenvis av boliger.

Fremstilling av tilstandsrapporten

Med utgangspunkt i en SIFO-rapport gjort i 2019 ser vi at konfliktnivået er høyt og at en endring burde skje for å senke konfliktnivået hos boligkjøperne. Å gjøre tilstandsrapporten tydeligere for boligkjøperne vil på sikt kunne hjelpe å effektivisere og forenkle veien til drømmeboligen uten uventede ekstrakostnader i etterkant. Boligens tilstand er viktig å sette seg inn i og vi i Vendu vil hjelpe til slik at du får med deg all nødvendig informasjon om din fremtidige bolig.

Kilder: SIFO-rapport nr. 16-2019 En bolig til besvær – konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge YouGov undersøkelse gjennomført på vegne av Vendu i uke 35-2020